Fanfeaiga

Fanfeaiga. fan-fi-…™ga. Infinitive. To die.