Banuryo

Banuryo. ban-ɜːɹ-jow. Noun. Brother of Fanuryo