Silthalion

Silthalion. sɪl-ɵal-ea-own. Noun. goddess of good dragons