Nohaltarai

Nohaltarai. now-hal-taɹ-aj. Noun. gnomes.